[In trang]
Hướng đến công nghiệp bền vững
Thứ năm, 27/09/2018
Có thể thấy trong bối cảnh nền kinh tế hôin nhập toàn cầu và Việt Nam ngày càng gia nhập nhiều sân chơi kinh tế quốc tế hơn thì vai trò của ngành công nghiệp hỗ trợ sẽ ngày càng quan trọng.